Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepings- recht.

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

3. Dag: kalenderdag.

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om in- formatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping dat de ondernemer ter beschikking stelt en dat de consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.

8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.

9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de consument en De ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer

Alkas BVBA
Ter Stratenweg 66
2520 Oelegem België

Tel. +32 3 485 79 67
Fax +32 3 485 79 62

info@alkas.be

Ondernemingsnummer: 0633.656.557
Btw-identificatienummer: BE0633.656.557

Artikel 3 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen de ondernemer en de consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voor- waarden aan de consument beschikbaar gesteld.

3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de alge- mene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

4. Bij het plaatsen van een bestelling op de website, worden deze algemene voorwaarden aan de consument bezorgd samen met de bevestiging van de bestelling of ten laatste bij de levering in een formaat dat de consument kan afdrukken of opslaan.

5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of diensten- voorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid eveneens van toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toe- passelijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.

7. Situaties en onduidelijkheden die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden wordt gedaan, dan wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is steeds gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen zolang het niet aanvaard werd door de consument.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. Door de aanvaarding erkent de consument dat de beschrijving voldoende gedetail- leerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Af- beeldingen die door de onderneming worden verstrekt zijn steeds een zo goed mogelijke en waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten, doch kennelijke ver- gissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. Afwijkingen qua kleur kunnen in geen geval aanleiding geven tot ontbinding of recht op schadevergoeding.

5. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bij- zonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst her- stellen;
 • de beschikbare maten, kleuren en soort materialen.

Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van de bevestiging van de bestelling per e-mail door de ondernemer en van zodra deze de betaling van de consument ontvangt.

2. Indien de uitgever van de krediet- of debetkaart weigert om in te stemmen met de betaling van de consument, kan de ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

3. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst kosteloos ontbinden.

4. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

5. De ondernemer kan zich op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al de feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om op gemotiveerde wijze een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie meesturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager:

 • a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
 • c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • d. de in artikel 4 lid 3 opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten die niet op maat zijn gemaakt, heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na de ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij op eigen kosten het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan de ondernemer terugsturen, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit bin- nen de 14 dagen na de ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de consument het product binnen 14 dagen terug te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd.

4. Indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, kan de koop niet meer worden herroepen en is hij definitief.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig moge- lijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen, op voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de ondernemer. Terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalmethode als deze die door de consument is gebruikt tenzij de consument uitdrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Het herroepingsrecht van de consument is uitgesloten bij producten die op maat zijn gemaakt of die tot stand zijn gebracht volgens specificaties van de consument.

Artikel 9 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

4. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product aan de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruik- baarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

3. Eventuele verborgen gebreken of niet-conformiteit van de geleverde producten dienen binnen 2 maanden vanaf de vaststelling door de consument aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te gebeuren in de originele verpakking.

4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter niet verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

5. De garantie geldt niet indien:

 • De consument de geleverde producten zelf heeft hersteld en/of bewerkt of door der- den heeft laten herstellen en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anders- zins onzorgvuldig werden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van de onder- nemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verle- ning van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De ondernemer levert enkel in België. Indien er een verhuislift nodig is voor de levering, dient de consument hiervoor zelf te zorgen alsook de kosten te dragen.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal de ondernemer ge- accepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ont- vangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De con- sument heeft geen recht op een schadevergoeding.

4. Alle leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend voor de ondernemer. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de con- sument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Indien de levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. De ondernemer zal de consument hiervan op de hoogte brengen.

7. Het risico van beschadiging en/of verlies van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, draagt deze het risico voor beschadiging en/of verlies van producten tot aan het moment van bezorging aan de ondernemer.

Artikel 12 – Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk 7 werkdagen na de bestelling te worden voldaan. Slechts bij ontvangst van de betaling komt de koop tot stand (cfr. 5.1 van de algemene voorwaarden). Eventuele prijsstijgingen om welke reden dan ook kunnen worden doorgerekend aan de consument wanneer betaling niet tijdig ontvangen wordt door de ondernemer.

2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 13 – Overmacht

1. In geval van overmacht is de ondernemer niet gehouden zijn verplichtingen na te komen. In dat geval kan de ondernemer naar eigen keuze ofwel zijn verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder recht op schadevergoeding voor de consument.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van de ondernemer die de nakoming van diens verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder dient niet-limitatief te worden begrepen : stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van de ondernemer, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Artikel 14 – Intellectuele eigendom

1. De website van de ondernemer, evenals diens logo’s, teksten, foto’s en namen in diens communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij de ondernemer zelf, hetzij bij diens toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mogen de op deze website voorkomende tekening- en, foto’s, namen, teksten, logo’s en kleurencombinaties, etc... niet gekopieerd of gereproduceerd worden zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden ingediend bij de ondernemer, via info@alkas.be, ongeacht hetgeen gesteld wordt in artikel 10 van de algemene voorwaarden

2. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 7 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst schriftelijk beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 7 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

3. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 16 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.